Voriger
Nächster

انجمن‌ بین المللی بانوان مهاجر با نظر داشت وضعیت فعلی و قانون قرنطینه برای موج دوم کرونا در آلمان برای پناهنده گان برنامه های جدید را روی دست گرفته است که از جمله این برنامه ها مشاوره، سیمینار و ورکشاپ های آنلاین و حضوری به تعداد معین میباشد. این برنامه های معلوماتی و مشوره دهی مطابق مشکلات روز و به پیشنهادی مهاجرین تهیه میگردد. روش های تربیتی چیست؟ با اطفال چگونه برخورد نماییم؟ با نوجوانان کدام روش های تاثیر انگیز پیش بگیریم؟ همه ما و شما با روش های تربیتی آشنا هستیم ولی نظر به زمان و مکان و قانون حاکم در کشور های مختلف این موضوع فرق میکند. انجمن بین المللی بانوان مهاجر سیمینار معلوماتی را برای مدت سه روز برگزار نمود. این سیمینار توسط بانو مریم واحد سوسیال پیداگوگ ارایه گردید. روش های تربیتی اطفال و نوجوانان توسط والدین توسط اشتراک کننده گان به نوبت تعریف گردید و همچنان تئاتر به شکل عملی این موضوع توسط محترم فرید برومند کارگردانی و نمایش داده شد. با احترام موسیسن و اعضای انجمن بیشتر ببینید

Read More »

کمپاین نامم-کجاست؟# #Was ist mein Name?

#نامم-کجاست؟ حمایت از کمپاینی زیر نام «#نامم-کجاست؟»، مرا به نام خودم صدا کنید! دستندرکاران و اعضای انجمن بین المللی بانوان مهاجر از کمپاین زیر نام

Read More »